linje-parkering

Cele i środki

Bliskość, bezpieczeństwo i dostępność.

Cele:

  • Zmniejszenie liczby wypadków drogowych powiązanych z parkowaniem.
  • Zapewnienie dostępu do drogi dla wszystkich użytkowników.
  • Zapewnienie łatwego dostępu samochodowego do instytucji publicznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością ruchową, firm i przemysłu, przedstawicieli usług publicznych i transportowych.
  • Dbałość o ochronę i poprawę stanu środowiska dla osób mieszkających lub przebywających w pobliżu sieci dróg i ulic.

Obowiązki:

  • Egzekwowanie ograniczeń zatrzymywania i parkowania wynikających z przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Szczególny nacisk kładziemy na ograniczenia dotyczące zatrzymywania się na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
  • Egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania i znaków regulujących parkowanie. Szczególny nacisk kładziemy na zapobieganie parkowaniu na pasach transportu publicznego, przystankach autobusowych, deptakach, chodnikach i ścieżkach pieszych/rowerowych.
  • Prowadzenie wydajnych ośrodków krótkotrwałego parkowania w centrum miasta, zapewnianie stałej wymiany oraz dostępu dla większości użytkowników.
  • Zapobieganie nieprawidłowemu korzystaniu z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dla transportu towarów
  • Egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania w strefach zamieszkania w taki sposób, by umożliwić realizację celu, jakim jest zapewnienie dobrego środowiska mieszkalnego.
  • Promowanie przejrzystego oznakowania i lepszej jakości informacji dla użytkowników ruchu drogowego. Dostępność i łatwość korzystania ze sprzętu technicznego i systemów płatności.Łatwość dostępu do wskazówek i usług dla użytkownika.
riktigparkering