linje-parkering

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Parking dla osób niepełnosprawnych

Identyfikator parkingowy osoby niepełnosprawnej stanowi pozwolenie na parkowanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Jakie są korzyści?

Z identyfikatorem parkingowym osoby niepełnosprawnej można parkować

 • Ÿ Na wyznaczonych miejscach dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Ÿ Na publicznych miejscach parkingowych, bez opłaty i poza wyznaczonymi godzinami

Wymagania

Aby ubiegać się o identyfikator parkingowy osoby niepełnosprawnej, należy spełnić poniższe kryteria:

 • Ÿ Przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że posiadacz nie może chodzić lub ma duże trudności z pokonywaniem sporych odległości.
 • Ÿ Udokumentować potrzebę parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy lub innych regularnie odwiedzanych miejsc, np. gabinetu lekarskiego.

Jak ubiegać się o identyfikator parkingowy osoby niepełnosprawnej

 • ŸWniosek musi zawierać następujące załączniki:
 1. Zdjęcie paszportowe z imieniem i nazwiskiem na odwrocie
 2. Kopię prawa jazdy
 3. Kopię pozwolenia lekarskiego na kierowanie pojazdem (dla osób po 75. roku życia)
 • ŸWyślij wniosek:

http://www.stavanger-parkering.no/soknad-om-parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/

Co dalej?

Gdy tylko otrzymamy wniosek, otrzymasz powiadomienie o jego odbiorze. Czas jego przetwarzania może być różny.

W przypadku odmowy, możesz odwołać się od decyzji. Proces odwołania zostanie wyjaśniony w liście informującym o odmowie.

Wydawanie identyfikatorów parkingowych osób niepełnosprawnych

Decyzje dotyczące wydawania identyfikatorów parkingowych dla osób niepełnosprawnych podejmuje gmina Stavanger, reprezentowana przez Stavanger Parkeringsselskap KF. Warunkiem wydania identyfikatora jest rejestracja w Narodowym Rejestrze Populacji w gminie Stavanger. Pozwolenia będą wymagane po przejściu ścisłej i arbitralnej oceny, której celem jest zapewnienie miejsc osobom najbardziej potrzebującym. Pozwolenia będą wydawane w pierwszej kolejności osobom, które oprócz niepełnosprawności ruchowej mają problem ze znalezieniem miejsca parkingowego w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy albo muszą często odwiedzać szpital lub inne placówki w ramach leczenia.

Warunki wstępne pozwolenia na parkowanie

Wnioskodawca musi udokumentować, że nie może chodzić lub że pokonanie określonej odległości stanowi dla niego trudność. Zaświadczenie lekarskie stanowi podstawę medyczną do oceny przypadłości zdrowotnych.

Dodatkowo wymagane jest udokumentowanie szczególnej potrzeby parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy albo w związku z regularnymi, częstymi i koniecznymi aktywnościami, np. wizytami u lekarza lub innymi formami leczenia.


Na miejscach zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wskazanych publicznym oznakowaniem.
552 offentlig skilt
552 offentlig skilt

Na miejscach przy automatach parkingowych — bez opłaty i bez ograniczenia czasu parkowania.
Przegląd miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Pobierz plik PDF
 
Kliknij, aby wyświetlić mapę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Identyfikator parkingowy osoby niepełnosprawnej obowiązuje w następujących miejscach:

 • Ÿ Na miejscach zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wskazanych publicznym oznakowaniem.
 • Ÿ Na miejscach przy automatach parkingowych — bez opłaty.
 • ŸW strefach parkingowych dla mieszkańców.

Identyfikator dotyczy tylko osoby, dla której został wydany i musi być zawsze dobrze widoczny za przednią szybą.

 

AKTY PRAWNE I PRZEPISY

Przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami

Ustawa dotycząca procedur w sprawach administracyjnych (Ustawa o Administracji Publicznej).