linje-parkering

Klage på ileggelse

 

Parkeringsgebyr og tilleggsavgifter kan påklages med hjemmel i parkerings-forskriften § 19.

Stavanger Parkeringsselskap arbeider for god framkommelighet og sikre forhold for trafikantene. Derfor hender det at vi må ilegge gebyr eller tilleggsavgift.

  • For overtredelser av parkeringsbestemmelsene blir en ilagt et gebyr på kr. 500,-
  • For overtredelser av bestemmelsene på avgiftsbelastet parkering, blir en ilagt en tilleggsavgift på kr. 300,-

Hvem kan klage:

Ileggelsen inneholder all informasjon du trenger for å betale denne. Som eier eller bilfører har du rett til å klage på gebyr, tilleggsavgift eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av „særlige grunner” som det heter i reglene. Vær likevel oppmerksom på at betalingsfristen må overholdes, selv om du klager.

Bilførers plikter:

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp.

Klagefrist:

Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Men følgende „unnskyldninger” vil allikevel normalt ikke føre frem:

  • Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser.
  • Jeg hadde gått for å veksle.
  • Jeg hadde glemt å legge fram parkeringsbilletten/parkeringskortet.
  • Jeg var bare borte i 2 minutter.
  • Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil.
  • Jeg trodde jeg kunne parkere på parkometerplass i boligsonen uten å betale når jeg har boligsonekort.
  • Legebesøket, tannlegen, møtet el. lign. tok lenger tid enn jeg trodde.
  • Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale.

Hvordan klage:

Klagen registreres elektronisk her.

Skriftlige klager sendes til :Stavanger Parkeringsselskap, St. Olavsgate 6, 4005 Stavanger.

HUSK: skriv navn, adresse, telefon og ileggelsesnummer/registreringsnr.
Eventuelt legge ved dokumentasjon, eksempelvis billett/tillatelser, bilder eller lignende.