linje-parkering

Boligsoneparkering er oblatfri. Parkeringskontroll vil foretas ved sjekk av kjøretøyets registreringsnummer.

Ved avtaler på gyldighet fra 6 måneder og opp til ett år, vil betalingsanmodning om fornying sendes ut som før. Denne betalingsanmodning må være innbetalt senest 5 virkedager før ny periode er gyldig ved startdato.

Ved endring i avtalen, som f. eks. bilbytte, kontakt vårt brukertorg pr. telefon i vår åpningstid. Skriftlig melding eller talemelding godkjennes ikke.

Kjøretøy uten gyldig p-avtale må hensettes på annen lovlig plass inntil avtalen er endret.

Ved første gangs registrering må dette gjøres ved personlig henvendelse til brukertorget

Avtaler med gyldighet under 6 måneder må fornyes i vårt brukertorg.

VIKTIG!

  • Det er bilførers ansvar å påse at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsoneavtale
  • Avtalen gjelder kun for den sonen det er betalt for
  • Registreringsnummeret på avtalen og parkert kjøretøy skal stemme overens
  • Avtalen gjelder ikke som betalingsmiddel på avgiftsbelagt p-plass
  • Avtalen opphever ikke gjeldende trafikkregler eller øvrige strekningsregulerte parkeringsbestemmelser i sonen
  • Flytter du? Ved flytting ut av boligsonen meldes dette til Stavanger Parkering og avtalen blir avsluttet etter ønsket dato. Resterende beløp med fratrekk av 1 måned vil bli refundert.

 

Eksempler på parkeringssone 376 i Stavanger:

sone5 Sone11

 

 

«Skiltet angir grense for område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. De særlige bestemmelser som gjelder, framgår av symboler og tekst på skiltet. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 378 «Slutt på parkeringssone». For bestemte vegstrekninger innenfor området kan det ved skilt være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans. For disse vegstrekninger gjelder ikke soneskiltets bestemmelser.», – jf. skiltforskriften.

Mer informasjon om boligsoneparkering finner du her.