linje-parkering

Boligsoneavtale kan kjøpes ved henvendelse til vårt brukertorg.

Åpningstider
Mandag – fredag kl. 07.40 – 15.00

Spørsmål angående boligsoneavtale
Telefon.: 51 50 76 72
E-post: post@stavanger-parkering.no

Bystyret vedtok 20.04.2015 følgende avgifter for parkeringstillatelser i boligsoneordningen. Prisene indeksreguleres årlig på basis av Statistisk Sentralbyrås 12 måneders konsumprisindeks +1% for å sikre oppbygging av fonds til utbygging i fremtiden.

Priser pr. år

Bil # Beboer Næringsdrivende
1 1740,- (145,- pr. mnd) 5700,- (475,- pr. mnd)
2 og 3 4380,- (365,- pr. mnd) 8700,- (725,- pr. mnd)
  • Minimum salg av boligsoneavtale er 3 måneder. (Selges kun over disk)
  • Avgiften innkreves forskuddsvis.
  • Ubenyttede boligsoneavtale refunderes ikke.
  • Parkeringsavtale er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den adressen som er oppgitt i søknaden.
  • Adresseforandring skal meldes senest 8 dager etter flytting.
  • Parkeringsavtalen skal sies opp når bilen, som boligsoneavtalen er utstedt til, selges.
  • Ved endring i avtalen, som f. eks. bilbytte, kontakt vårt brukertorg pr. telefon i vår åpningstid. Skriftlig melding eller talemelding godkjennes ikke. Kjøretøy uten gyldig p-avtale må hensettes på annen lovlig plass inntil avtalen er endret.
  • Kjøpes det boligsoneavtale for perioder fra 6 måneder til 1 år kan det sendes betalingsanmodning for neste periode.  Når betalingen er innregistrert på vår bankkonto er boligsoneavtalen gyldig.
  • Dersom du ikke har fått ny betalingsanmodning innen 5 virkedagerdager før gyldighetsperioden utløper, må du selv ta kontakt med vårt Brukertorg.
  • Det er bilførers ansvar å påse at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsoneavtale.
  • Det selges midlertidig parkeringskort til campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn, da for maksimum en uke.

Bedre bomiljø

Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene.

Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det oppstår lett farlige situasjoner. Små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting. Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø.

Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkering i boliggatene. 

 

Hvordan fungerer boligsoneparkering?

Sonene er merket med soneskilt ved innkjøring til området (merk at det ikke er skiltet i hver enkelt gate.) Tidsrommene boligsoneparkeringen gjelder står på skiltene. (Se kart over boligsoneområdene). Utenom disse tidene kan alle bruke parkeringsplassene, men ingen kjøretøy kan hensettes i strid med trafikkregler eller strekningsregulert parkeringsbestemmelse i sonen. Med boligsoneavtale kan du parkere i sonen, men unntak gjelder blant annet strekninger skiltet med parkering forbudt eller på steder med avgiftsparkering. Her må det betales særskilt avgift. Boligsoneavtale gjelder bare i den sonen det er utstedt for. Registreringsnummer på avtalen og på kjøretøyet skal til enhver tid stemme overens. Dersom bilen blir avskiltet, er ikke boligsoneavtale gyldig. Boligsoneavtale opphever ikke trafikkreglene eller øvrige parkeringsbestemmelser i sonen. 

Hvem kan kjøpe boligsoneavtale?

Beboere, næringsdrivende og institusjoner i bygg som er godkjent oppført før bygningsloven av 1965, trådte i kraft, og ikke siden er blitt bruksendret eller oppdelt i flere boenheter, kan kjøpe boligsoneavtale.

Grunnen til at regelen er slik utformet er at det fra og med bygningsloven av 1965, stilles krav om parkeringsdekning, ved nybygg og om/påbygninger i forbindelse med byggetillatelsen. Behovet for parkering skal da være dekket gjennom byggesaken, og eier/bruker kan da ikke i tillegg kreve dekning på gategrunn. Dette ville også være i strid med plan og bygningsloven. Det vises i denne sammenheng også til “Forskrift om offentlig vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer” (parkeringsforskriften), § 30.

Fast bosatte som er registrert i folkeregisteret. Kjøretøyet skal være registrert på søkeren og vognkortet skal ha søkerens navn og adresse. Unntak kan innvilges om søker legger fram tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie/leasingfirma eller firmabil. Kjøretøyet kan også være registrert på foreldre.

Midlertidig bosatte: Studenter som kan legge fram bekreftelse på husleieforhold i sonen og studentbevis/betalt semesteravgift. Pendlere med husleiekontrakt og bekreftelse fra arbeidsgiver/arbeidskontor.

Næringsdrivende/Institusjoner. Boligsoneavtale til næringsdrivende/institusjoner kan tildeles etter behovsprøving. Søknad leveres sammen med dokumentasjon som viser at det er reelt behov for boligsoneavtale. Avtale kan kjøpes i boligsonene unntatt sone 01 og ABC –kvartalet (sone 08).  Firma må være registrert i Brønnøysund-registeret.

Når på døgnet gjelder boligsoneparkeringen?

Tidspunktene er noe ulik i de enkelte sonene, se soneskiltet eller sjekk kartet for det enkelte området. Beboere i boligsoner må være oppmerksom på at endringer av soner og trafikkreguleringer kan forekomme. 

Hvor parkerer besøkende?

Korttidsbesøkende henvises til eventuelle avgifts plasser med betalingsautomat, eller strekningsregulerte parkeringsplasser med oppgitt makstid, anvist med skilt. Noen av boligsonene har 2 timer fri parkering, som angis på hovedskiltet ved innkjøringen til den aktuelle boligsonen.

Langtidsbesøkende kan kjøpe gjestekort i Brukertorget, St. Olavsgate 6, 4005 Stavanger.

Misbruk av boligsoneavtale

Boligsoneavtalen kan inndras og gjøres ugyldig dersom det viser seg at avtalen er blitt tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger.