linje-parkering

9.2 Etisk standard for ansatte
Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt, og handler om hva vi finner verdt, eller verdifullt, både å leve for og å leve etter. Å arbeide med etiske problemstillinger i kommunen handler derfor om å klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Det er de faktiske handlingene og holdningene som danner grunnlaget for kommunens omdømme i befolkningen.

Lederne har et særskilt ansvar for rutiner og prosser som sikrer at kommunens etiske standard blir fulgt. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i tråd med etisk standard.

1. Formål 
Stavanger kommune skal være en kommune med en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege kommunens virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til innbyggerne.

Etisk standard skal bidra til at de ansatte forholder seg på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid, og må ses i sammenheng med kommunens visjonsgrunnlag.

2. Samfunnsansvar og yrkesetikk 
Kommunen er mennesker som utvikler og leverer tjenester til innbyggerne. I hele vår virksomhet er det derfor viktig at vi holder en høy etisk standard. I vårt forhold til samfunnet og til den enkelte bruker skal vi være kjent for profesjonalitet og omtanke.

Kommunen skal preges av respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering blir verdsatt og viser igjen i hele kommunen.

Ansatte skal forholde seg på en måte som ikke krenker menneskeverdet eller menneskerettigheter.

3. Habilitet 
Ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en deltar i behandlingen av, skal forholdet tas opp med nærmeste leder.

Ansatte skal derfor være åpne omkring bierverv og verv i organisasjoner som kan medføre inhabilitet eller brudd på lojalitetsplikten. Ansatte skal ikke la egne interesser, eller interessene til familie eller nære venner, påvirke deres handlinger, saksframstillinger eller vedtak.

4. Informasjon 
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet i kommunen må respekteres og aldri meddeles andre som ikke har krav på opplysninger i henhold til lover og regler. All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig og dessuten godt tilgjengelig dersom den ikke er unntatt fra offentlighet.

5. Personlige fordeler 
Ansatte skal ikke motta gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre personlige fordeler som kan påvirke deres tjenestehandlinger, eller være egnet til å bli oppfattet slik. Mottatte gaver skal eventuelt returneres sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.

Gaver og personlige fordeler av mindre verdi som gis til vanlige anledninger (høytider, markeringer m.m.) aksepteres.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold. Dette må imidlertid ikke utvikles slik at det påvirker beslutningsprosessen eller kan gi andre grunn til å tro det.

Privat bruk av kommunens eiendeler/verdier kan bare skje når tjenestelige forhold tilsier dette, eks hjemlån av bærbar pc, mobiltelefon og tjenestebil.

Dersom den ansatte er i tvil om et forhold er innenfor kommunens etiske standard, skal forholdet tas opp med nærmeste leder.

6. Forretningsdrift 
Kommunens forretningsdrift skal skje på en slik måte at den bidrar til at kommunens fastsatte mål blir nådd, og at driften skjer innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter. Forutsigbarhet, etterprøvbarhet og likebehandling skal ligge til grunn for kommunens forretningsdrift.

7. Varsling av kritikkverdige forhold 
Kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp. Ansatte har plikt til å bidra til å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold i kommunen. Det vises til egne retningslinjer.

8. Etikk i det daglige 
Høy etisk standard krever en jevnlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemmaer blir ivaretatt på de ulike arbeidsplassene i organisasjonen. Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standard som skal kjennetegne kommunen.