linje-parkering

Forflytningshemmede

HC-parkering

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva får du?

Med HC-kort kan du parkere på

 • parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
 • offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning

Krav til søker

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.
 • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter.

Slik søker du HC-kort

Her finner du Søknadsskjema og legeerklæring

Stavanger Parkeringsselskap KF behandler også søknader om parkeringstillatelser for Rennesøy Kommune.

Dette må du ha med i søknaden:

 1. Kopi av gyldig førerkort
 2. Oppdatert legeerklæring
 3. Eventuell dokumentasjon til egenerklæringen

Søknad sendes til:

Stavanger Parkering KF
St. Olavs gt. 6
4005 Stavanger

Hva skjer videre?

Så snart vi får søknaden vil du få kvitteringsmelding om at søknaden er mottatt. Behandlingstiden vil variere noe.

Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.

Om tildelingen

Det er Stavanger kommune ved Stavanger Parkeringsselskap KF, som fatter vedtak om tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. En forutsetning for tildeling er at du er folkeregistrert i Stavanger kommune. Tildeling skjer etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å tildele plaser til de med størst behov. Parkeringstillatelse innvilges først og fremst til de som i tillegg til nedsatt gangevne, har store problemer med å finne parkeringsplass ved bolig eller arbeid og/eller de som ofte er til behandling på sykehus eller andre steder.

Forutsetninger for parkeringstillatelse

Som søker må du dokumentere at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over en viss avstand. Legeerklæring gir det medisinske grunnlaget for å vurdere din helsetilstand.

Du må i tillegg dokumentere et særlig behov for å parkere ved bosted og/eller arbeid eller i forbindelse med andre regelmessige, hyppige og nødvendige aktiviteter, for eksempel legebesøk eller andre former for behandling.

552 offentlig skilt På plasser som er reservert for forflytningshemmede angitt med offentlige skilt.
552 offentlig skilt
På offenlige avgiftsplasser – uten å betale avgift og utover lengste/maks p-tid.
Oversikt over HC-plasser.
Last ned pdf-fil.
 
Kart over HC-plasser, trykk her

Kortet er gyldig på følgende plasser:

 • På plasser som er reservert for forflytningshemmede angitt med offentlige skilt.
 • På offenlige avgiftsplasser – uten å betale avgift.
 • På plasser hvor det er boligsoneparkering
 • Ved kjøring av bil med piggdekk hvor fører eller passasjer medbringer parkeringsbevis for forflyttingshemmede.

Kortet er kun gyldig for personen kortet er registrert på og må alltid ligge godt synlig i bilruten.

 

LOVER OG FORSKRIFTER

Forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).