linje-parkering

Klage på ileggelse

 

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon kan påklages med hjemmel i parkerings-forskriften.

Tilleggsgebyr kan påklages med hjemmel i Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

Stavanger Parkeringsselskap arbeider for god framkommelighet og sikre forhold for trafikantene. Derfor hender det at vi må ilegge gebyr eller kontrollsanksjon.

 • For overtredelser av parkeringsbestemmelsene kan det ilegges et gebyr på kr. 900,-
 • For overtredelser av vilkårene for parkering, kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr. 300, 600, eller 900,-
 • For overtredelse av forskrift om gebyr for bruk av piggdekk kan det ilegges et tilleggsgebyr på kr. 750,-.

Hvem kan klage:

Som eier eller fører har du rett til å klage på gebyr, tilleggsgebyr, kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av “særlige grunner” som det heter i reglene. Vær likevel oppmerksom på at betalingsfristen på ilagt gebyr må overholdes, selv om du klager.

Førers plikter:

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene, parkeringsforskriften og skiltforskriften). Føreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp.

Klagefrist:

Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Men følgende “unnskyldninger” vil allikevel normalt ikke føre frem:

 • Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser.
 • Jeg hadde gått for å veksle.
 • Jeg hadde glemt å legge fram parkeringsbilletten/parkeringskortet.
 • Jeg var bare borte i 2 minutter.
 • Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil.
 • Jeg trodde jeg kunne parkere på parkometerplass i boligsonen uten å betale når jeg har boligsonekort.
 • Legebesøket, tannlegen, møtet el. lign. tok lenger tid enn jeg trodde.
 • Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale.

Hvordan klage:

Klagen registreres elektronisk her.

Skriftlige klager sendes til:
Stavanger Parkeringsselskap, St. Olavsgate 6, 4005 Stavanger.

HUSK: skriv navn, adresse, telefon og ileggelsesnummer/registreringsnr.
Eventuelt legge ved dokumentasjon, eksempelvis billett/tillatelser, bilder eller lignende.