linje-parkering

Mål og virkemidler

Nærhet, trygghet og fremkommelighet.

Mål:

  • Redusere de parkeringsrelaterte trafikkulykkene.
  • Opprettholde god fremkommelighet på vegnettet for all trafikanter.
  • Opprettholde god biltilgjengelighet til byens funksjoner, særlig rettet mot forflytningshemmede, handelsnæring, servicefunksjoner og varetransport.
  • Opprettholde og forbedre miljøet for de som bor og oppholder seg langs vei/gatenettet.

Virkemidler:

  • Håndheve stans og parkeringsforbud gitt i trafikkreglene og ved skilt. Det legges særlig vekt på stanseforbud i tilknytning til fortau, gangfelt og vegkryss.
  • Håndheve parkeringsreglene og parkeringsregulerende skilt. Det legges særlig vekt på å hindre parkering i kollektivfelt, busslommer, gågater, og gang/sykkelveier.
  • Drive en effektiv kortidsparkering i sentrum, som gir god sirkulasjon og tilgjengelighet for flest mulig brukere.
  • Håndheve misbruk av plasser reservert for forflytningshemmede og varelevering.
  • Forvalte parkeringsreguleringene i boligområdene på en slik måte at målet om et godt bomiljø kan realiseres.
  • Arbeide for klarere skilting og bedre informasjon til trafikkantene. Teknisk utstyr og betalingsordninger skal være publikumsvennlige og lette å benytte. Veiledning og service skal være lett tilgjengelig for brukeren.
riktigparkering